Відомості про район
Райдержадміністрація
Прес-центр
РДА і громадськість
Районна рада
Місцеві ради

Хто має право голосу?
Право голосу на виборах депутатів сільських, селищних, міських рад, виборах сільського, селищного, міського голови мають дієздатні громадяни України, які належать до відповідних територіальних громад та яким на день виборів виповнилося вісімнадцять років.
Право голосу на виборах депутатів районних, обласних рад мають громадяни України, які належать до відповідних територіальних громад у межах району, області та яким на день виборів виповнилося вісімнадцять років.
Громадяни України, які мають право голосу на відповідних місцевих виборах, є виборцями (ч.1 ст.3 Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" (далі - Закон)).
Які документи є підставою для видачі виборчих бюлетенів?
Документом, який посвідчує особу, підтверджує громадянство та засвідчує місце проживання виборця на місцевих виборах, є: 1) паспорт громадянина України; 2) тимчасове посвідчення громадянина України (для осіб, недавно прийнятих до громадянства України) (ч.2 ст.3 Закону).
Хто може бути членом виборчих комісій?
Виборці мають право на участь у роботі виборчих комісій як їх члени, проведенні передвиборної агітації, здійсненні спостереження за проведенням виборів та в інших заходах, пов`язаних з організацією та проведенням виборів, що реалізується ними у порядку, визначеному цим та іншими законами України (ч.4 ст.3 Закону).
Чи допускаються обмеження виборчих прав громадян?
Будь-які прямі або непрямі привілеї чи обмеження виборчих прав громадян України за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками забороняються. Не допускаються обмеження участі громадян у виборчому процесі, крім обмежень, передбачених Конституцією України та цим Законом (ч.5 ст.3 Закону).
Хто не має право голосу на місцевих виборах?
Військовослужбовці строкової служби, громадяни України, що проживають за кордоном, а також особи, визнані судом недієздатними, та громадяни України, які за вироком суду перебувають у місцях позбавлення волі, вважаються такими, що не належать до жодної територіальної громади та не мають права голосу на місцевих виборах (ч.6 ст.3 Закону).
У чому полягає рівне виборче право?
Місцеві вибори є рівними. Громадяни України беруть участь у відповідних місцевих виборах на рівних засадах (ч.1 ст.4 Закону).
Кожен виборець на виборах депутатів обласних, районних, міських, районних у містах рад, в яких він бере участь, має один голос у багатомандатному виборчому окрузі та один голос в одномандатному мажоритарному виборчому окрузі по виборах депутатів відповідних рад.
Кожен виборець на виборах депутатів сільських, селищних рад, в яких він бере участь, має один голос в одномандатному виборчому окрузі по виборах депутатів відповідно сільських, селищних рад.
Кожен виборець на виборах сільських, селищних, міських голів, в яких він бере участь, має один голос у відповідному єдиному одномандатному виборчому окрузі.
Виборець може використати свій голос на відповідних місцевих виборах тільки на одній виборчій дільниці, на якій він включений до списку виборців (ч.2 ст.4 Закону).
У чому полягає пряме виборче право?
Виборці безпосередньо обирають депутатів та сільських, селищних, міських голів шляхом голосування за кандидатів у депутати та кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, висунутих та зареєстрованих у порядку, передбаченому цим Законом (ч.1 ст.5 Закону).
Що таке вільні вибори?
Виборцям забезпечуються умови для вільного формування своєї волі та її вільного виявлення при голосуванні (ч.1 ст.6 Закону).
Застосування насильства, погроз, обману, підкупу чи будь-яких інших дій, що перешкоджають вільному формуванню та вільному волевиявленню виборця, забороняється (ч.2 ст.6 Закону).
Що таке таємне голосування?
Голосування на місцевих виборах є таємним. Контроль за волевиявленням виборців у будь-якій формі забороняється (ч.1 ст.7 Закону).
Що означає особисте голосування?
Кожен виборець голосує на місцевих виборах особисто. Голосування за інших осіб чи передача виборцем права голосу будь-якій іншій особі забороняється (ч.1 ст.8 Закону).
Хто має право бути обраним?
Депутатом, сільським, селищним, міським головою може бути обраний громадянин України, який має право голосу відповідно до статті 70 Конституції України. Депутатом, сільським, селищним, міським головою не може бути обраний громадянин України, який має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку. (ч.1-2 ст.9 Закону).
Хто включається до попереднього списку виборців?
До попереднього списку виборців для звичайної виборчої дільниці включаються громадяни України, яким виповнилося або на день голосування виповниться вісімнадцять років та які відносяться за місцем проживання до цієї виборчої дільниці відповідно до відомостей Державного реєстру виборців. Виборець може бути включений до списку виборців тільки на одній виборчій дільниці (ч.2 ст.30 Закону).
Які дані про виборців зазначаються у попередньому списку виборців?
У попередньому списку виборців зазначаються прізвище, власне ім`я (усі власні імена), по батькові (за наявності) виборця, дата народження, місце проживання виборця відповідно до відомостей Державного реєстру виборців. Виборці включаються до попереднього списку так, щоб відомості про виборців з однаковою адресою житла були розміщені поруч. Список має наскрізні нумерацію виборців та нумерацію аркушів (ч.3 ст.30 Закону).
Чи може проголосувати виборець, якщо він у день виборів буде поза межами населеного пункту, в якому він проживає?
Виборець, який на день виборів перебуває за межами населеного пункту, в якому він проживає, участі у місцевих виборах не бере, крім випадків, передбачених частиною шістнадцятою статті 34 цього Закону. (ч.7 ст.30 Закону).
Коли можна ознайомитися з попереднім списком виборців та перевірити його правильність?
Дільнична виборча комісія звичайної виборчої дільниці наступного дня після отримання попереднього списку виборців (не пізніш як за 13 днів до дня місцевих виборів ч.6 ст.30 Закону) надає його для загального ознайомлення у приміщенні дільничної виборчої комісії (ч.1 ст.31 Закону).
Коли мають бути надіслані іменні запрошення і що в них зазначається?
Дільнична виборча комісія звичайної виборчої дільниці надсилає або доставляє в інший спосіб кожному виборцю іменне запрошення, яким повідомляє про включення його до попереднього списку виборців відповідної виборчої дільниці, назви всіх місцевих виборів, у яких йому пропонується голосувати, адресу дільничної виборчої комісії, її номер телефону і розпорядок роботи, а також про час і місце голосування. Виборцям, стосовно яких у списку виборців є відмітка про постійну нездатність пересуватися самостійно, одночасно повідомляється, що їм буде надана можливість проголосувати за місцем перебування. Такі іменні запрошення надсилаються (доставляються) виборцям не пізніш як за 10 днів до дня виборів (ч.2 ст.31 Закону).
Куди можна звернутися для уточнення попереднього списку виборців?
Кожний виборець може звернутися до дільничної виборчої комісії або безпосередньо до органу ведення Державного реєстру виборців із заявою про уточнення попереднього списку виборців, у тому числі про включення або виключення зі списку себе особисто або інших осіб, а також щодо наявності або відсутності відміток про постійну нездатність виборця самостійно пересуватися (ч.3 ст.31 Закону).
Коли можна подати заяву щодо уточнення попереднього списку виборців?
Така заява може бути подана не пізніш як за три дні до дня виборів і розглядається виборчою комісією протягом одного дня. Заява, подана після зазначеного строку, залишається без розгляду (ч.5 ст.31 Закону).
Чи можна звернутися щодо уточнення попереднього списку виборців до суду і до якого саме?
Право звернутися з адміністративним позовом про уточнення списку виборців, у тому числі про включення або виключення зі списку себе особисто або інших осіб, має кожен, хто має право голосу на відповідних виборах або референдумі. (ч.3 ст.31 Закону).
Адміністративні справи щодо уточнення списку виборців розглядає місцевий загальний суд як адміністративний суд за місцезнаходженням відповідної комісії.
Чи потрібно сплачувати судовий збір у справах щодо уточнення попереднього списку виборців?
Позовна заява про уточнення списку виборців подається до адміністративного суду без сплати судового збору.
До якого часу можна звернутися щодо уточнення попереднього списку виборців до суду?
Позовну заяву може бути подано не пізніш як за два дні до дня голосування.
Який порядок вирішення судових справ щодо уточнення попереднього списку виборців?
Суд вирішує адміністративні справи щодо уточнення списку виборців у дводенний строк після надходження позовної заяви, але не пізніше ніж за два дні до дня голосування, а якщо позовна заява надійшла за два дні до дня голосування, - невідкладно.
Неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені про дату, час і місце розгляду справи, не перешкоджає судовому розгляду.
Постанови адміністративного суду щодо внесення змін у списки виборців виконуються негайно (ст. 173 Кодексу адміністративного судочинства України).
Куди слід віднести рішення суду щодо уточнення попереднього списку виборців?
Рішення суду про внесення змін до попереднього списку виборців подається виборцем до відповідного органу ведення Державного реєстру виборців або до відповідної дільничної виборчої комісії для направлення до такого органу (ч.8 ст.31 Закону).
Чи можуть члени виборчої комісії в день голосування виправляти неточності та технічні описки в списку виборців?
Голова, заступник голови та секретар дільничної виборчої комісії в день голосування виправляють неточності та технічні описки в уточненому списку виборців - неправильне написання прізвища, власного імені (усіх власних імен), по батькові (за наявності), дати народження, номера будинку, квартири місця проживання - в разі якщо, незважаючи на такі технічні описки, є зрозумілим, що до списку виборців включено саме того виборця, який прибув на виборчу дільницю для голосування (ч.6 ст.33, ч.4 ст.34 Закону).
Як відбувається голосування в лікарнях?
Громадяни України, які знаходяться у стаціонарних лікувальних закладах, включаються до списків виборців на відповідній спеціальній виборчій дільниці та голосують на місцевих виборах за умови, якщо вони мають право голосу на відповідних місцевих виборах.
Коли складаються списки виборців на виборчих дільницях, що утворені в лікарнях?
Списки виборців на спеціальних виборчих дільницях складаються не пізніш як за десять днів до дня виборів (ч.1 ст.34 Закону).
Куди можна звернутися для уточнення списку виборців на спеціальній виборчій дільниці (в лікарні)?
Виборець має право звернутися до дільничної виборчої комісії спеціальної виборчої дільниці або безпосередньо до суду за місцезнаходженням виборчої дільниці із заявою про уточнення попереднього списку виборців, у тому числі про включення або виключення зі списку себе особисто або інших осіб, а також щодо наявності або відсутності відміток про постійну нездатність виборця самостійно пересуватися (ч6 ст34, ч3 ст31 Закону). Виборець подає заяву до дільничної виборчої комісії спеціальної виборчої дільниці, яка розглядається на найближчому засіданні комісії (ч.7 ст.34 Закону).
До якого часу слід подати заяву про уточнення списку виборців на спеціальній виборчій дільниці (в лікарні)?
Заява може бути подана до відповідної дільничної виборчої комісії спеціальної виборчої дільниці не пізніш як за два дні до дня виборів. Така заява розглядається виборчою комісією не пізніше дня, наступного за днем надходження заяви. За результатами розгляду заяви дільнична виборча комісія зобов`язана прийняти рішення про внесення зміни до списку виборців або мотивоване рішення про відмову в задоволенні заяви. Заява, подана до виборчої комісії після зазначеного строку, залишається без розгляду (ч.8 ст.34 Закону).
Чи включаються до списку виборців на спеціальній виборчій дільниці хворі, що прибули в лікарню незадовго до виборів?
В разі якщо виборець прибув до стаціонарного лікувального закладу пізніш як за десять днів до дня виборів, але раніше ніж за два дні до дня виборів, відповідна дільнична виборча комісія спеціальної виборчої дільниці уточнює список виборців, включаючи до нього виборця на підставі відомостей, поданих невідкладно керівником відповідного закладу, підпис якого засвідчується печаткою цього закладу (ч.11 ст.34 Закону).
Чи може проголосувати виборець на своїй виборчій дільниці за місцем проживання, а не в лікарні, в яку він потрапив?
Виборець, який прибув до стаціонарного лікувального закладу в тому ж населеному пункті, де він проживає, може звернутися до виборчої комісії звичайної виборчої дільниці, де він включений до списку виборців, щодо можливості проголосувати за місцем свого проживання, у порядку та строки, передбачені цим Законом. У такому разі до списку виборців на спеціальній виборчій дільниці він не включається (ч.12 ст.34 Закону).
Коли складаються уточнені списки виборців на виборчих дільницях, що утворені в лікарнях?
Уточнений список виборців на спеціальній виборчій дільниці виготовляється відповідною дільничною виборчою комісією не пізніш як за два дні до дня виборів.
На яких виборах можуть проголосувати виборці на виборчих дільницях, що утворені в лікарнях?
Виборець, включений до списку виборців на спеціальній виборчій дільниці, отримує виборчі бюлетені для голосування по виборах, на яких він має право голосу;
Виборець, включений до списку виборців на спеціальній виборчій дільниці, отримує виборчі бюлетені для голосування по виборах:
депутатів обласної ради, якщо він проживає на території цієї області та заклад, де він перебуває, розташований на території цієї області;
депутатів районної ради, якщо він проживає на території цього району та заклад, де він перебуває, розташований на території цього району;
депутатів сільської, селищної, міської ради, сільського, селищного, міського голови, якщо він проживає на території відповідного села (одного з кількох сіл, жителі яких добровільно об`єдналися у сільську громаду), селища, міста згідно з існуючим адміністративно-територіальним устроєм та заклад, де він перебуває, розташований на території цього села (одного з кількох сіл, жителі яких добровільно об`єдналися у сільську громаду), селища, міста (ч.16 ст.34 Закону).
З якої до якої години проходить голосування на місцевих виборах?
Голосування у день місцевих виборів проводиться з 8 до 22 години. (ч.1 статті 69 Закону)
Який порядок проведення голосування на місцевих виборах?
При проведенні голосування на виборчій дільниці два члени дільничної виборчої комісії надають виборцю можливість проголосувати: один член дільничної виборчої комісії за умови пред`явлення виборцем одного з документів, зазначених у частині другій статті 3 цього Закону (паспорта громадянина України або тимчасового посвідчення громадянина України), наявності виборця у списку виборців на відповідній виборчій дільниці та наявності у нього права голосу на відповідних місцевих виборах (враховуючи відмітку в графі "Примітка" щодо постійної нездатності пересуватися самостійно або запису "Голосує за місцем перебування") надає виборцю список виборців для підпису; другий член дільничної виборчої комісії зобов`язаний вписати своє прізвище і розписатися у визначеному місці на виборчих бюлетенях для відповідних місцевих виборів і на контрольних талонах виборчих бюлетенів, проставити на контрольних талонах у позначеному місці номер, за яким виборця внесено до списку виборців на дільниці. Виборець розписується у списку виборців за отримання ним виборчих бюлетенів для голосування на місцевих виборах, а також розписується у визначеному місці на контрольному талоні кожного виборчого бюлетеня. Після цього член виборчої комісії відокремлює від кожного виборчого бюлетеня, який видається виборцю, контрольний талон та видає виборцю виборчі бюлетені для голосування. При цьому робити на виборчих бюлетенях будь-які інші позначки забороняється. Член виборчої комісії повідомляє виборцю, скільки виборчих бюлетенів він отримав. Контрольні талони виданих виборчих бюлетенів зберігаються до кінця голосування у члена комісії, який видав виборчі бюлетені. (ч.7 статті 69 Закону).
Скільки часу може знаходитися виборець на виборчій дільниці?
Виборець може перебувати у приміщенні для голосування протягом часу, необхідного для голосування. (ч.8 статті 69 Закону).
Яким чином заповнюється виборчий бюлетень?
Виборчий бюлетень заповнюється виборцем особисто в кабіні для таємного голосування. Під час заповнення виборчого бюлетеня забороняється присутність інших осіб. Виборець, який внаслідок фізичних вад не може самостійно заповнити виборчий бюлетень, має право з відома голови або іншого члена дільничної виборчої комісії скористатися допомогою іншої особи, крім члена виборчої комісії, кандидата у депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, уповноваженої особи місцевої організації партії, довіреної особи кандидата, офіційного спостерігача. (ч.9 статті 69 Закону).
Чи можна передавати свої виборчі бюлетені іншим особам?
Виборець не має права передавати свої виборчі бюлетені іншим особам. Отримання виборчого бюлетеня від інших осіб (крім члена виборчої комісії, який видає бюлетень), заохочення або примушування виборців до передачі бюлетеня іншим особам шляхом підкупу, погроз або іншим способом забороняються. (ч.10 статті 69 Закону).
Які позначки засвідчують волевиявлення виборця на різних видах місцевих виборів?
У виборчому бюлетені для голосування в багатомандатному виборчому окрузі виборець робить позначку "плюс" (+) або іншу, що засвідчує волевиявлення виборця, у квадраті проти назви місцевої організації партії, за кандидатів у депутати від якої він голосує. У разі якщо виборець не підтримує кандидатів у депутати від жодної місцевої організації партії в багатомандатному виборчому окрузі, виборець робить позначку "плюс" (+) або іншу, що засвідчує волевиявлення виборця, у квадраті проти слів "Не підтримую кандидатів у депутати від жодної місцевої організації політичної партії".
У виборчих бюлетенях для голосування в одномандатному мажоритарному виборчому окрузі виборець робить позначку "плюс" (+) або іншу, що засвідчує волевиявлення виборця, у квадраті проти прізвища кандидата в депутати, за якого він голосує.
У виборчих бюлетенях для голосування в одномандатному виборчому окрузі виборець робить позначку "плюс" (+) або іншу, що засвідчує волевиявлення виборця, у квадраті проти прізвища кандидата в депутати, за якого він голосує.
У виборчих бюлетенях для голосування з виборів сільського, селищного, міського голови виборець робить позначку "плюс" (+) або іншу, що засвідчує волевиявлення виборця, у квадраті проти прізвища кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, за якого він голосує.
У разі якщо виборець не підтримує жодного кандидата в депутати в одномандатному, одномандатному мажоритарному виборчому окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, він робить у відповідному виборчому бюлетені позначку "плюс" (+) або іншу, що засвідчує волевиявлення виборця, у квадраті проти слів "Не підтримую жодного кандидата". (ч.11 статті 69 Закону).
Чи може виборець проголосувати за кількох кандидатів чи за списки кількох партій?
Виборець може голосувати лише за один список кандидатів у депутати від місцевої організації партії у відповідному багатомандатному виборчому окрузі, одного кандидата в депутати у відповідному одномандатному мажоритарному виборчому окрузі, одного кандидата в депутати у відповідному одномандатному виборчому окрузі, за одного кандидата на посаду відповідно сільського, селищного, міського голови. (ч.12 статті 69 Закону).
Чи може виборець проголосувати вдруге, якщо при першому голосуванні він припустився помилки?
У разі якщо виборець, заповнюючи виборчий бюлетень, припустився помилки, він має право невідкладно звернутися з письмовою заявою до членів виборчої комісії, які видали йому виборчий бюлетень, з проханням видати йому інший виборчий бюлетень. Члени дільничної виборчої комісії видають інший виборчий бюлетень лише один раз у порядку, встановленому частиною сьомою цієї статті, тільки в обмін на зіпсований, про що робиться відповідна позначка в списку виборців проти прізвища виборця та ставиться підпис члена дільничної виборчої комісії. Зіпсований виборчий бюлетень негайно погашається як невикористаний, про що складається акт. Зіпсований і погашений виборчий бюлетень при підрахунку голосів ураховується як невикористаний і запаковується разом із контрольним талоном у пакет з невикористаними виборчими бюлетенями. (ч.13 статті 69 Закону).
Хто і як може опускати бюлетені в скриньки?
Виборець опускає заповнені виборчі бюлетені у виборчу скриньку. При пред`явленні відповідного посвідчення або за наявності фізичних вад, які не потребують документального підтвердження, виборець має право з відома голови або іншого члена дільничної виборчої комісії доручити зробити це іншій особі, крім члена виборчої комісії, кандидата у депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, уповноваженої особи місцевих організацій партій, довіреної особи кандидата, офіційного спостерігача. (ч.14 статті 69 Закону).
Коли закінчується голосування і чи мають право проголосувати виборці, що на момент закінчення голосування заходилися в приміщенні виборчої дільниці?
О 22 годині голова дільничної виборчої комісії оголошує про закінчення голосування. Доступ інших виборців до приміщення для голосування припиняється, після чого мають право проголосувати лише виборці, які знаходяться у приміщенні для голосування. Після виходу з приміщення для голосування останнього виборця приміщення зачиняється і в ньому залишаються тільки члени виборчої комісії та особи, яким цим Законом надано право бути присутніми на засіданні дільничної виборчої комісії.
Чи може виборча комісія оголошувати перерви в день виборів, закривати приміщення для голосування або починати підрахунок голосів раніше встановленого часу?
Під час проведення голосування не допускається закриття приміщень для голосування, припинення голосування, розкриття виборчих скриньок, підрахунок голосів до закінчення встановленого цим Законом часу голосування. (ч.16, 17 статті 69 Закону).
Хто має право проголосувати поза межами приміщення для голосування?
Виборець, який за станом здоров`я не може прибути до приміщення для голосування звичайної виборчої дільниці, де його включено до списку виборців, а також виборець, якого включено до списку виборців на спеціальній виборчій дільниці, утвореній у стаціонарному лікувальному закладі згідно з частиною п`ятою статті 18 цього Закону, та у зв`язку з постільним режимом не може прибути до приміщення для голосування, має право звернутися до дільничної виборчої комісії з письмовою заявою про надання йому можливості проголосувати за межами приміщення для голосування. (ч.1 статті 70 Закону).
До якого часу можна подати заяву про надання можливості голосування поза межами приміщення для голосування?
Власноручно підписана виборцем заява із зазначенням місця перебування може бути подана до дільничної виборчої комісії особисто або через інших осіб до 12 години останньої суботи перед днем виборів. (ч.1 статті 70 Закону).
Чи повинні реєструватися заяви про надання можливості голосування поза межами приміщення для голосування?
Заява виборця про бажання голосувати за межами приміщення для голосування реєструється дільничною виборчою комісією в окремому журналі, де зазначаються день і час її надходження, прізвище, власне ім`я (усі власні імена) та по батькові (за наявності), адреса місця проживання (місце перебування) виборця. (ч.2 статті 70 Закону).
Як складається витяг із списку виборців для голосування поза межами приміщення для голосування?
На підставі заяв, зазначених у частині першій цієї статті, а також приміток у списку виборців про постійну нездатність виборця пересуватися самостійно, дільнична виборча комісія на своєму засіданні в останню суботу перед днем виборів виготовляє витяг зі списку виборців за формою, встановленою Центральною виборчою комісією. При цьому у списку виборців замість підпису виборця секретар або інший визначений виборчою комісією член дільничної виборчої комісії робить запис "Голосує за місцем перебування". До витягу із списку виборців також включаються виборці, стосовно яких у списку виборців стоїть відмітка про постійну нездатність самостійно пересуватись, якщо такий виборець до 12 години останньої суботи перед днем виборів письмово не повідомить відповідну дільничну виборчу комісію про бажання голосувати у приміщенні для голосування. (ч.3 статті 70 Закону).
Хто має право бути присутнім при проведенні голосування за межами приміщення для голосування?
При проведенні голосування за межами приміщення для голосування мають право бути присутніми кандидати в депутати, кандидати на посаду сільського, селищного, міського голови, уповноважені особи місцевих організацій партій, довірені особи кандидатів, офіційні спостерігачі. (ч.7 статті 70 Закону).
Який порядок проведення голосування за межами приміщення для голосування?
При організації голосування за межами приміщення для голосування член дільничної виборчої комісії на підставі витягу зі списку виборців, за умови пред`явлення виборцем одного з документів, зазначених у частині другій статті 3 цього Закону (паспорта чи тимчасового посвідчення громадянина України), та наявності у нього права голосу на відповідних місцевих виборах видає виборцю один бюлетень для голосування з кожних місцевих виборів. При цьому член дільничної виборчої комісії вписує свої прізвище та ініціали і розписується у визначених місцях на виборчому бюлетені та контрольному талоні, а також проставляє на контрольному талоні виборчого бюлетеня номер виборця у списку виборців. Виборець розписується у контрольному талоні виборчого бюлетеня та у витягу зі списку виборців, заповнює виборчий бюлетень у порядку, передбаченому частиною одинадцятою статті 69 цього Закону, та опускає його у переносну скриньку. (ч.8 статті 70 Закону).
Чи може проголосувати на своїй виборчій дільниці виборець, включений до витягу зі списку виборців для голосування за межами приміщення для голосування?
У разі якщо виборець, включений до витягу із списку виборців для голосування за межами приміщення для голосування, прибув у приміщення для голосування після того, як члени дільничної виборчої комісії вийшли для організації голосування за межами приміщення для голосування, такому виборцю не може бути виданий бюлетень для голосування до повернення членів комісії, які організовують голосування за межами приміщення для голосування, та з`ясування питання, чи не проголосував цей виборець за межами приміщення для голосування. (ч.9 статті 70 Закону).
 

Збройні Сили України
Центр надання адміністративних послуг
Старовижівщина туристична
Підрозділи органів влади
Державні ресурси:
Вхід на сайт