13 липня 2018 року
останні оновлення: 18 травня 2021 року

Положення про відділ взаємодії з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування управління організаційної роботи та взаємодії з органами державної влади і місцевого самоврядування апарату Волинської обласної державної адміністрації

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

обласної державної адміністрації

22.04.2021 № 208

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ взаємодії з органами виконавчої влади та

місцевого самоврядування управління організаційної роботи та взаємодії

з органами державної влади і місцевого самоврядування апарату

Волинської обласної державної адміністрації

 

І. Загальні засади

 

 1. Відділ взаємодії з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування (далі – відділ) є структурним підрозділом управління організаційної роботи та взаємодії з органами державної влади і місцевого самоврядування апарату Волинської обласної державної адміністрації.
 2. Відділ підпорядковується заступникові керівника апарату – начальнику організаційного управління та взаємодії з органами державної влади і місцевого самоврядування апарату обласної державної адміністрації.
 3. У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, законами України «Про місцеві державні адміністрації», «Про державну службу», «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови облдержадміністрації, Регламентом обласної державної адміністрації, Положенням про управління організаційної роботи та взаємодії з органами державної влади і місцевого самоврядування апарату обласної державної адміністрації та цим Положенням.
 4. Працівники відділу призначаються на посади та звільняються з посад керівником апарату обласної державної адміністрації в установленому чинним законодавством порядку.
 5. Положення про відділ затверджується головою облдержадміністрації.

 

                                               ІІ. Функції відділу

 

 1. Взаємодія з Офісом Президента України, Секретаріатом Кабінету Міністрів України, структурними підрозділами облдержадміністрації, територіальними підрозділами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади в області, райдержадміністраціями, органами місцевого самоврядування щодо виконання актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, голови обласної державної адміністрації.
 2. Здійснення оперативної взаємодії з районними державними адміністраціями, виконавчими комітетами територіальних громад області, територіальними органами центральних органів виконавчої влади в області з метою організації виконання нагальних поточних завдань із забезпечення життєдіяльності області.
 3. Вивчення й узагальнення практики та досвіду роботи місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, надання методичної і практичної допомоги з удосконалення організації їх діяльності.
 4. Забезпечення виконання інших завдань, визначених головою облдержадміністрації та керівником апарату облдержадміністрації.

 

ІІІ. Основні завдання відділу

 

 1. Забезпечує взаємодію обласної державної адміністрації з Офісом Президента України, Секретаріатом Кабінету Міністрів України, обласною радою.
 2. Підтримує зв'язки та відповідно до завдань взаємодіє зі структурними підрозділами облдержадміністрації, її апарату, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, об'єднаннями громадян.
 3. Здійснює оновлення даних телефонного довідника керівників обласної державної адміністрації, її структурних підрозділів, райдержадміністрацій, обласної, районних, міських, сільських, селищних рад, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, окремих обласних організацій і установ.
 4. Забезпечує збір та узагальнення матеріалів з питань, винесених на розгляд сесії обласної ради.
 5. Відповідає за організацію та координацію заходів у рамках:

1) підготовки робочих поїздок до області Президента України, Прем'єр-міністра України;

2) робочих поїздок голови обласної державної адміністрації до міст і районів області;

 1. Забезпечує спільно з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації організацію заходів з нагоди державних свят, інших публічних заходів.
 2. Спрямовує та здійснює контроль за діяльністю райдержадміністрацій у частині наданих повноважень.
 3. Сприяє роботі виконавчих комітетів міських, селищних, сільських рад територіальних громад області.
 4. Вивчає та узагальнює роботу структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, виконавчих комітетів міських, селищних, сільських рад територіальних громад у межах і порядку, встановлених чинним законодавством, надає їм необхідну допомогу з питань, що належать до компетенції відділу.
 5. Готує пропозиції для поліпшення взаємодії обласної державної адміністрації з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування для спільного вирішення питань економічного, соціального та культурного розвитку відповідних територій.
 6. Забезпечує організацію контролю обласною державною адміністрацією за здійсненням органами місцевого самоврядування області делегованих повноважень органів виконавчої влади.
 7. За дорученням керівника апарату обласної державної адміністрації:

1) готує проєкти розпоряджень голови обласної державної адміністрації та інших документів з питань, віднесених до компетенції відділу;

2) розглядає звернення громадян, запити на отримання публічної інформації та готує проєкти відповідей на них.

 1. У межах компетенції відділу готує проєкти пропозицій щодо удосконалення законодавства України та практики його реалізації, системи державного управління.
 2. Відділ може виконувати й інші завдання, покладені на нього головою та керівником апарату обласної державної адміністрації.

IV. Права відділу

 

Відділ має право:

1) одержувати в установленому порядку від структурних підрозділів обласної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності інформацію, документи та інші матеріали, а від органів державної статистики безоплатно – статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2) вимагати від структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій своєчасне подання згідно з визначеними термінами відповідних документів для їх зведення та узагальнення; повертати виконавцям неналежно підготовлені документи та матеріали, вимагати їх невідкладного доопрацювання;

3) скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції;

4) працівники відділу за дорученням керівництва обласної державної адміністрації беруть участь у засіданнях колегій та нарадах при головах районних державних адміністрацій, роботі колегій, нарадах, семінарах та інших заходах, що відбуваються у структурних підрозділах обласної державної адміністрації та виконавчих комітетах органів місцевого самоврядування.

V. Організація роботи відділу

 1. Відділ очолює начальник відділу взаємодії з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування управління організаційної роботи та взаємодії з органами державної влади і місцевого самоврядування апарату обласної державної адміністрації (далі – начальник відділу). У разі відсутності начальника відділу його обов'язки виконує працівник відділу відповідно до розподілу здійснення повноважень у разі відсутності працівників відділу.
 2. Начальник відділу персонально відповідає за виконання покладених на відділ завдань.
 3. Начальник відділу, інші державні службовці відділу призначаються на посади та звільняються з посад наказом керівника апарату облдержадміністрації згідно із законодавством про державну службу.
 4. Службові обов'язки працівників відділу визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються керівником апарату облдержадміністрації.
 5. Робота відділу здійснюється відповідно до місячних планів роботи управління організаційної роботи та взаємодії з органами державної влади і місцевого самоврядування апарату обласної державної адміністрації
 6. Діловодство відділу ведеться згідно з номенклатурою справ апарату облдержадміністрації.
 7. Начальник відділу визначає завдання і розподіляє обов'язки між працівниками відділу, аналізує результати роботи і вживає заходи щодо підвищення ефективності діяльності відділу, сприяє підвищенню фахової кваліфікації і професійного рівня, матеріальному і моральному стимулюванню працівників відділу.
 8. Начальник відділу здійснює контроль за виконанням працівниками відділу посадових обов'язків, правил внутрішнього службового розпорядку, дотриманням норм та правил етичної поведінки.

 

 

______________________________________