13 липня 2018 року
останні оновлення: 18 вересня 2018 року

Положення

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                     Розпорядження голови

                                                                           обласної державної адміністрації

                                                                            16.07.2018 № 436

 

ПОЛОЖЕННЯ

про юридичне управління апарату Волинської

 обласної державної адміністрації

 

І. Загальні засади

 

 1. Це Положення регулює питання діяльності юридичного управління апарату Волинської обласної державної адміністрації.
 2. Юридичне управління апарату Волинської обласної державної адміністрації (далі – управління) є самостійним структурним підрозділом апарату Волинської обласної державної адміністрації.
 3. Управління утворюється головою облдержадміністрації.
 4. Положення про управління затверджується головою обласної державної адміністрації.
 5. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції України, іншими нормативно-правовими актами України, розпорядженнями голови облдержадміністрації та цим Положенням.

З питань організації та проведення правової роботи управління керується актами Мін'юсту.

 1. До складу управління входять відділ нормативно-правової роботи та відділ представництва інтересів у судах та договірної роботи.
 2. З питань правового забезпечення діяльності облдержадміністрації управління підпорядковується голові Волинської обласної державної адміністрації, а з питань організації роботи апарату облдержадміністрації – керівникові апарату облдержадміністрації.
 3. Положення про підрозділи управління затверджуються головою Волинської обласної державної адміністрації за поданням начальника управління.

 

ІІ. Основними завданнями управління є:

 

 1. Правове забезпечення діяльності обласної державної адміністрації.
 2. Організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства, інших нормативних актів структурними підрозділами, апаратом та посадовими особами обласної державної адміністрації під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов'язків, представлення інтересів Волинської обласної державної адміністрації в судах.
 3. Підготовка інформаційних, довідкових та інших матеріалів з питань застосування законодавства.
 4. Спрямування, координація правової роботи, здійснення методичного керівництва, перевірка її проведення у райдержадміністраціях.
 5. Систематизація законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади, облдержадміністрації, що знаходяться в управлінні.
 6. Підготовка проектів розпоряджень і доручень голови облдержадміністрації з питань, що належать до компетенції управління.

 

ІІІ. Управління відповідно до покладених на нього завдань

 

 1. Організовує та бере участь у забезпеченні реалізації державної правової політики у відповідній сфері, правильного застосування законодавства в облдержадміністрації, у представленні інтересів облдержадміністрації в судах.
 2. Розробляє та бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції облдержадміністрації.
 3. Перевіряє відповідність законодавству і міжнародним договорам України проектів розпоряджень, що подаються на підпис голови облдержадміністрації, наказів керівника апарату облдержадміністрації, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів.
 4. Проводить юридичну експертизу проектів нормативно-правових актів, підготовлених структурними підрозділами облдержадміністрації, за результатами якої готує висновки за формою, що затверджується Мін'юстом, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів.
 5. Переглядає разом із структурними підрозділами облдержадміністрації нормативно-правові акти та інші документи з питань, що належать до його компетенції, з метою приведення їх у відповідність із законодавством.
 6. Інформує голову облдержадміністрації про необхідність вжиття заходів для внесення змін до нормативно-правових актів та інших документів, визнання їх такими, що втратили чинність, або скасування.
 7. Вносить голові облдержадміністрації пропозиції щодо подання нормативно-правового акта на державну реєстрацію в порядку, визначеному Мін'юстом.
 8. Разом із заінтересованими структурними підрозділами облдержадміністрації узагальнює практику застосування законодавства у відповідній сфері, готує пропозиції щодо його вдосконалення, подає їх на розгляд голови облдержадміністрації для вирішення питання щодо підготовки проектів нормативно-правових актів та інших документів, внесення їх в установленому порядку до державного органу, уповноваженого приймати такі акти.
 9. Розглядає проекти нормативно-правових актів та інших документів, які надійшли для погодження, з питань, що належать до компетенції облдержадміністрації, та готує пропозиції до них.
 10. Здійснює у межах своєї компетенції заходи щодо адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу.
 11. Організовує роботу, пов'язану з укладенням договорів (контрактів), бере участь у їх підготовці та здійсненні заходів, спрямованих на виконання договірних зобов'язань, забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів облдержадміністрації, а також погоджує (візує) проекти договорів за наявності погодження (візи) керівників заінтересованих структурних підрозділів.
 12. Організовує претензійну та позовну роботу облдержадміністрації, здійснює контроль за її проведенням у структурних підрозділах облдержадміністрації.
 13. Проводить разом із заінтересованими структурними підрозділами аналіз результатів господарської діяльності облдержадміністрації, вивчає умови і причини виникнення непродуктивних витрат, порушення договірних зобов'язань, а також стан дебіторської та кредиторської заборгованості.
 14. Аналізує матеріали, що надійшли від правоохоронних і контролюючих органів, результати позовної роботи, а також отримані за результатами перевірок, ревізій, інвентаризацій дані статистичної звітності, що характеризують стан дотримання законності облдержадміністрацією, готує правові висновки за фактами виявлених правопорушень та бере участь в організації роботи з відшкодування збитків.
 15. Подає пропозиції голові облдержадміністрації про притягнення до відповідальності працівників, які не є державними службовцями, з вини яких заподіяна шкода.
 16. Сприяє правильному застосуванню актів законодавства про працю, у разі невиконання або порушення їх вимог подає голові облдержадміністрації письмовий висновок з пропозиціями щодо усунення таких порушень.
 17. Здійснює методичне керівництво правовою роботою в облдержадміністрації, перевіряє стан правової роботи та подає пропозиції на розгляд голові облдержадміністрації щодо її поліпшення, усунення недоліків у правовому забезпеченні діяльності облдержадміністрації, вживає заходів щодо впровадження новітніх форм і методів діяльності управління, виконання актів Мін'юсту та його територіальних органів.
 18. Веде облік актів законодавства і міжнародних договорів України, забезпечує підтримання їх у контрольному стані та зберігання.
 19. Збирає інформацію про офіційне оприлюднення актів законодавства в друкованих виданнях.
 20. Визначає разом із заінтересованими структурними підрозділами потребу в юридичних кадрах облдержадміністрації.
 21. Організовує і проводить роботу, пов'язану з підвищенням кваліфікації державних службовців управління, роз'яснює застосування законодавства, надає правові консультації з питань, що належать до компетенції облдержадміністрації, а також за дорученням голови облдержадміністрації розглядає звернення громадян, звернення та запити народних депутатів України.
 22. Здійснює заходи, спрямовані на підвищення рівня правових знань державних службовців, працівників облдержадміністрації, які не є державними службовцями.
 23. Забезпечує в установленому порядку представлення інтересів облдержадміністрації в судах та інших органах.
 24. Бере участь у роботі тендерного комітету Волинської облдержадміністрації щодо організації та проведення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти для потреб її апарату, консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, служб і комісій, що утворюються головою облдержадміністрації. Надає правову допомогу при підготовці матеріалів на розгляд колегії облдержадміністрації.
 25. Бере участь у семінарах, нарадах та інших заходах, які проводяться облдержадміністрацією. Залучається до викладацької роботи у «Волинському обласному центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій».
 26. Бере участь у роботі щодо забезпечення інформаційної відкритості обласної державної адміністрації з питань, які віднесені до компетенції управління. Подає відповідну правову інформацію для наповнення Веб-сторінки облдержадміністрації.
 27. Аналізує рішення виконавчих комітетів міських (міст обласного значення) рад з питань здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади, в межах повноважень бере участь у перевірках діяльності виконавчих комітетів сільських, селищних, міських (міст обласного та районного значення) рад, об’єднаних територіальних громад із зазначених питань.
 28. Виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

 

ІV. Управління має право:

 

 1. Одержувати необхідну інформацію, а в разі потреби – відповідні документи від структурних підрозділів облдержадміністрації, районних державних адміністрацій, територіальних органів центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.
 2. Використовувати систему зв'язків і комунікацій, що існують в обласній державній адміністрації.
 3. Інформувати голову облдержадміністрації про покладення на управління обов'язків, що виходять за межі його компетенції, а також про випадки неподання або несвоєчасного подання на вимогу управління необхідних матеріалів структурними підрозділами облдержадміністрації, райдержадміністраціями, виконавчими комітетами міських (міст обласного значення) рад, об’єднаними територіальними громадами.
 4. Надавати пропозиції щодо приведення нормативно-правових актів та інших документів облдержадміністрації у відповідність до законодавства. У разі неврахування пропозицій управління або часткового їх урахування управління подає голові облдержадміністрації письмовий висновок до проекту акта.
 5. Перевіряти дотримання законності структурними підрозділами облдержадміністрації.
 6. Залучати за згодою керівників структурних підрозділів облдержадміністрації спеціалістів з метою підготовки проектів нормативно-правових актів та інших документів, а також до розроблення і здійснення заходів, які проводяться управлінням відповідно до покладених на нього завдань.
 7. Вносити на розгляд голови Волинської обласної державної адміністрації проекти розпоряджень, доповідні записки, пропозиції з питань, що віднесені до компетенції управління.
 8. Вносити пропозиції щодо заохочення або притягнення до відповідальності керівників структурних підрозділів та інших посадових осіб облдержадміністрації.

 

 1. V. Організація роботи управління

 

 1. Управління очолює начальник. У разі відсутності начальника його обов'язки виконує заступник начальника управління – начальник відділу нормативно-правової роботи.
 2. Начальник управління, заступник начальника управління – начальник відділу нормативно-правової роботи управління, начальник відділу представництва інтересів у судах та договірної роботи управління призначаються на посади та звільняються з посад наказом керівника апарату облдержадміністрації згідно із законодавством про державну службу.
 3. Державні службовці управління призначаються на посади та звільняються з посад наказом керівника апарату облдержадміністрації згідно із законодавством про державну службу.
 4. На посади заступника начальника управління – начальника відділу нормативно-правової роботи, начальника відділу представництва інтересів у судах та договірної роботи призначаються особи, які відповідають кваліфікаційним вимогам, визначеним відповідно до законодавства про державну службу.
 5. Організація роботи управління здійснюється відповідно до Регламенту Волинської обласної державної адміністрації, Інструкції з діловодства у Волинській обласній державній адміністрації (документування управлінської інформації в електронній формі та організації роботи з електронними документами в діловодстві, електронного міжвідомчого обміну), інших нормативно-правових та розпорядчих документів.
 6. Робота управління планується щокварталу на основі плану роботи обласної державної адміністрації, доручень керівництва адміністрації, завдань та функцій управління. Плани роботи затверджуються головою Волинської обласної державної адміністрації.
 7. Службові обов'язки державних службовців управління визначаються посадовими інструкціями, що затверджуються керівником апарату облдержадміністрації.
 8. Управління у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими відділами та підрозділами апарату адміністрації, структурними підрозділами облдержадміністрації, райдержадміністраціями, виконавчими комітетами міських (міст обласного значення) рад, територіальними органами центральних органів виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, використовує у своїй роботі підготовлені ними оперативні, довідкові та статистичні відомості, підтверджені відповідним чином.
 9. Діловодство управління ведеться згідно з номенклатурою справ апарату облдержадміністрації, що затверджується головою Волинської обласної державної адміністрації в установленому порядку.

 

VІ. Правовий статус начальника управління

 

 1. Начальник управління:

1) здійснює керівництво роботою управління, забезпечує виконання завдань, покладених на управління;

2) несе персональну відповідальність за виконання покладених на управління завдань;

3) очолює управління і діє у межах наданих повноважень відповідно до законодавства та положення про управління;

4) організовує роботу управління, дає відповідні доручення щодо виконання покладених на управління завдань;

5) подає пропозиції голові Волинської обласної державної адміністрації щодо заохочення або притягнення до дисциплінарної відповідальності в установленому порядку державних службовців управління, вносить подання про їх преміювання;

6) розробляє і здійснює заходи щодо поліпшення організації та підвищення ефективності роботи управління;

7) забезпечує виконання плану роботи обласної державної адміністрації з питань, що стосуються управління, доручень керівництва облдержадміністрації, плану роботи управління;

8) бере участь у засіданнях колегії обласної державної адміністрації, інших консультативно-дорадчих органів, нарадах, семінарах, доводить до керівництва облдержадміністрації позицію управління з питань, що розглядаються;

9) візує документи облдержадміністрації в межах своєї компетенції;

10) у встановленому порядку представляє управління у державних установах та громадських організаціях з питань, що пов'язані із діяльністю управління;

11) вносить на розгляд голови Волинської обласної державної адміністрації пропозиції щодо оптимальної структури, штатної чисельності та розміщення управління, створення, ліквідації його підрозділів;

12) вносить на затвердження голові облдержадміністрації посадові інструкції державних службовців управління;

13) координує взаємодію управління з іншими підрозділами апарату, структурними підрозділами обласної державної адміністрації;

14) погоджує кандидатури претендентів на посади керівників юридичних служб райдержадміністрацій, підприємств, що належать до сфери управління облдержадміністрації;

15) забезпечує в межах своєї компетенції збереження в управлінні державної таємниці, іншої інформації з обмеженим доступом відповідно до законодавства;

16) виконує інші функції, передбачені законодавством.

 

 1. Повинен знати Конституцію України, акти законодавства, нормативні документи, що стосуються державної служби та діяльності місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, акти Президента України, Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти, в тому числі ті, що регулюють організацію та методику ведення правової роботи у відповідній сфері (галузі) управління; порядок підготовки та внесення проектів законодавчих та нормативних актів; державну політику з напряму діяльності правової служби; основи державного управління; порядок укладання та оформлення договорів і угод; порядок ведення правової документації з використанням сучасних інформаційних технологій; форми і методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету, правила та норми охорони праці і протипожежного захисту, основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби.

 

 1. На посаду начальника управління призначаються повнолітні громадяни України, які вільно володіють державною мовою та здобули ступінь вищої юридичної освіти не нижче магістра*, з досвідом роботи на посадах державної служби категорії "Б" чи "В" або досвідом служби в органах місцевого самоврядування, або досвідом роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років.

 

____________

* У разі коли особа, яка претендує на зайняття вакантної посади, здобула вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повну вищу освіту) відповідно до підпункту 2 пункту 2 розділу XV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про вищу освіту», така освіта прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра.