31 серпня 2018 року
останні оновлення: 01 жовтня 2021 року

Положення

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

22 квітня 2021 року м. Луцьк № 210 


Про затвердження Положення про регіональний відділ
адміністрування Державного реєстру виборців апарату
Волинської обласної державної адміністрації

Відповідно до статей 5, 6, 7, 25, 33, 35, 39, 41, 44 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», пункту 4 розділу XXXXII «Прикінцеві та перехідні положення» Виборчого кодексу України, Закону України «Про Державний реєстр виборців», постанов Кабінету Міністрів України від 12 березня 2005 року № 179 «Про упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій» (зі змінами та доповненнями), від 18 липня 2007 року № 943 «Деякі питання утворення органів (відділів) ведення та регіональних органів (відділів) адміністрування Державного реєстру виборців» (зі змінами), від 18 квітня 2012 року № 606 «Про затвердження рекомендаційних переліків структурних підрозділів обласної, Київської та Севастопольської міської, районної, районної в м. Києві та Севастополі державних адміністрацій» (зі змінами та доповненнями), постанови Центральної виборчої комісії від 26 лютого 2016 року № 58 «Питання діяльності органу (відділу) ведення Державного реєстру виборців та регіонального органу (відділу) адміністрування Державного реєстру виборців» (зі змінами), Регламенту Волинської обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації від 16 лютого 2021 року № 60 (зі змінами), пункту 10 Положення про апарат Волинської обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації від 22 квітня 2020 року № 237, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 14 квітня 2021 року № 183 «Про структуру апарату Волинської обласної державної адміністрації»:
1. ЗАТВЕРДИТИ Положення про регіональний відділ адміністрування Державного реєстру виборців апарату Волинської обласної державної адміністрації, що додається.
2. ЗОБОВ’ЯЗУЮ голів районних державних адміністрацій, РЕКОМЕНДУЮ міським головам:
1) у місячний термін привести у відповідність до Типового положення про орган (відділ) ведення Державного реєстру виборців, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 26 лютого 2016 року № 58 «Питання діяльності органу (відділу) ведення Державного реєстру виборців та регіонального органу (відділу) адміністрування Державного реєстру виборців» (зі змінами), положення про відповідні відділи ведення Державного реєстру виборців;
2) ужити необхідних заходів для приведення чисельності працівників відповідних відділів ведення Державного реєстру виборців відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 року № 943 «Деякі питання утворення органів (відділів) ведення та регіональних органів (відділів) адміністрування Державного реєстру виборців» (зі змінами), а також заміщення всіх вакантних посад працівників цих відділів;
3) про результати виконання пункту 2 розпорядження до 25 травня 2021 року проінформувати регіональний відділ адміністрування Державного реєстру виборців апарату облдержадміністрації (засобами системи електронного документообігу «АСКОД» з доданням належно засвідченої копії положення про відповідний орган ведення Державного реєстру виборців у форматі PDF), якому узагальнену інформацію подати голові обласної державної адміністрації.
3. Розпорядження набирає чинності з дати введення в дію змін до штатного розпису апарату облдержадміністрації.
4. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 27 липня 2007 року № 284, від 27 липня 2010 року № 242, від 25 липня 2018 року № 463, від 02 жовтня 2019 року № 598, пункт 1 розпорядження голови облдержадміністрації від 16 березня 2016 року № 124.
5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керівника апарату облдержадміністрації Юрія Судакова.

 

Голова                                       Юрій ПОГУЛЯЙКО

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
обласної державної адміністрації
22.04.2021 № 210

ПОЛОЖЕННЯ
про регіональний відділ адміністрування Державного реєстру виборців
апарату Волинської обласної державної адміністрації

1. Регіональний відділ адміністрування Державного реєстру виборців апарату Волинської обласної державної адміністрації (далі – відділ) є структурним підрозділом апарату обласної державної адміністрації, який утворюється головою обласної державної адміністрації, йому підзвітний та підконтрольний і безпосередньо підпорядковується керівникові апарату обласної державної адміністрації.

2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Центральної виборчої комісії, голови обласної державної адміністрації, керівника апарату обласної державної адміністрації, а також цим положенням.

3. Основними завданнями відділу є:
1) організаційна підтримка, забезпечення взаємодії місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, закладів, установ та організацій області з питань ведення Державного реєстру виборців (далі – Реєстр);
2) здійснення контролю за виконанням рішень розпорядника Реєстру.

4. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:
1) забезпечує взаємодію місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, закладів, установ та організацій області у процесі ведення Реєстру;
2) здійснює контроль за виконанням рішень розпорядника Реєстру органами (відділами) ведення Реєстру області, зокрема шляхом проведення відповідних перевірок у порядку, визначеному головою облдержадміністрації;
3) здійснює налаштування та супроводження програмного і технічного забезпечення Реєстру;
4) уживає заходів, спрямованих на забезпечення захисту Реєстру, в тому числі дотримання вимог функціонування комплексної системи захисту інформації в автоматизованій інформаційно-телекомунікаційній системі «Державний реєстр виборців»;
5) здійснює інші функції відповідно до законодавства, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

5. Відділ має право:
1) одержувати в установленому законодавством порядку від органів (відділів) ведення Реєстру та інших структурних підрозділів обласної та районних державних адміністрацій, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, закладів, установ та організацій області, їх посадових осіб інформацію, документи та матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;
2) залучати спеціалістів інших структурних підрозділів обласної та районних державних адміністрацій, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, закладів, установ та організацій області (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до його компетенції;
3) скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

6. Відділ має доступ у режимі читання до статистичних відомостей Реєстру.

7. Відділ взаємодіє у процесі виконання покладених на нього завдань зі структурними підрозділами обласної та районних державних адміністрацій, територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, а також закладами, установами та організаціями області всіх форм власності, об’єднаннями громадян і окремими громадянами.

8. Відділ очолює начальник. Начальник та працівники відділу призначаються на посаду і звільняються з посади керівником апарату обласної державної адміністрації в установленому законодавством порядку.
У разі відсутності начальника його обов'язки і повноваження виконує працівник відділу, про що видається наказ керівника апарату обласної державної адміністрації.

9. Начальник відділу:
1) здійснює керівництво діяльністю відділу і несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань;
2) розподіляє обов’язки між працівниками відділу;
3) виконує інші повноваження згідно з актами законодавства та цим положенням.

10. Чисельність працівників відділу визначається відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 року № 943 «Деякі питання утворення органів (відділів) ведення та регіональних органів (відділів) адміністрування Державного реєстру виборців».


_______________________________