25 червня 2018 року
останні оновлення: 31 жовтня 2018 року

Відділ нормативно-правової роботи

     ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                   Розпорядження голови

                                                                                                      обласної державної адміністрації                                                                         05.09.2018 № 591

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ нормативно-правової роботи юридичного управління

апарату Волинської обласної державної адміністрації

 

І. Загальні засади

 

 1. Відділ нормативно-правової роботи юридичного управління апарату Волинської обласної державної адміністрації (далі – відділ) є структурним підрозділом юридичного управління апарату обласної державної адміністрації.
 2. Відділ утворюється, ліквідовується та реорганізовується головою обласної державної адміністрації.
 3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції України, іншими нормативно-правовими актами України, розпорядженнями голови облдержадміністрації, наказами керівника апарату облдержадміністрації, положенням про юридичне управління апарату обласної державної адміністрації, цим Положенням.

З питань організації та проведення правової роботи відділ керується актами Міністерства юстиції України.

 1. Положення про відділ затверджується головою обласної державної адміністрації.
 2. Відділ безпосередньо підпорядковується начальнику юридичного управління апарату обласної державної адміністрації.

 

ІІ. Основні завдання відділу

 

 1. Правове забезпечення діяльності обласної державної адміністрації.
 2. Підготовка інформаційних, довідкових та інших матеріалів з питань застосування законодавства.
 3. Організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства, інших нормативних актів структурними підрозділами, апаратом та посадовими особами обласної державної адміністрації під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов'язків.
 4. Спрямування, координація правової роботи, здійснення методичного керівництва, перевірка її проведення у райдержадміністраціях та структурних підрозділах облдержадміністрації.
 5. Систематизація законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади, обласної державної адміністрації, що знаходяться у відділі.

 

ІІІ. Діяльність відділу

 

 1. Організовує та бере участь у забезпеченні реалізації державної правової політики у відповідній сфері, виконання вимог чинного законодавства в облдержадміністрації.
 2. Розробляє та бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції облдержадміністрації.
 3. Перевіряє відповідність законодавству і міжнародним договорам України проектів розпоряджень, що подаються на підпис голові облдержадміністрації, наказів керівника апарату обласної держ­авної адміністрації, попередньо погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів.
 4. Проводить юридичну експертизу проектів нормативно-правових актів, підготовлених структурними підрозділами облдержадміністрації, за результатами якої готує висновки за формою, що затверджується Мін'юстом, попередньо погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів та подає для погодження (візування) начальнику управління.
 5. Переглядає разом із структурними підрозділами облдерж­адміністрації нормативно-правові акти та інші документи з питань, що належать до його компетенції, з метою приведення їх у відповідність із законодавством.
 6. Інформує начальника управління про необхідність вжиття заходів для внесення змін до нормативно-правових актів та інших документів, визнання їх такими, що втратили чинність, або скасування.
 7. Вносить начальникові управління пропозиції щодо подання нормативно-правового акта на державну реєстрацію в порядку, визначеному Мін'юстом.
 8. Разом із заінтересованими структурними підрозділами обласної державної адміністрації узагальнює практику застосування законодавства у відповідній сфері, готує пропозиції щодо його вдосконалення, подає їх на розгляд начальника управління для вирішення питання щодо підготовки проектів нормативно-правових актів та інших документів, внесення їх в установленому порядку до державного органу, уповноваженого приймати такі акти.
 9. Розглядає проекти нормативно-правових актів та інших документів, які надійшли для погодження, з питань, що належать до компетенції облдержадміністрації, та готує пропозиції до них.
 10. Здійснює у межах своєї компетенції заходи щодо адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу.
 11. Сприяє правильному застосуванню актів законодавства про працю, у разі невиконання або порушення їх вимог подає начальникові управління письмовий висновок з пропозиціями щодо усунення таких порушень.
 12. Здійснює методичне керівництво правовою роботою в обласній державній адміністрації, перевіряє стан правової роботи та подає пропозиції на розгляд начальникові управління щодо її поліпшення, усунення недоліків у правовому забезпеченні діяльності облдержадміністрації, вживає заходів щодо впровадження новітніх форм і методів діяльності відділу, виконання актів Мін'юсту та його територіальних органів.
 13. Веде облік актів законодавства і міжнародних договорів України, забезпечує підтримання їх у контрольному стані та зберігання.
 14. Збирає інформацію про офіційне оприлюднення актів законодавства в друкованих виданнях.
 15. Організовує і проводить роботу, пов'язану з підвищенням кваліфікації працівників відділу, роз'яснює застосування законодавства, надає правові консультації з питань, що належать до компетенції облдержадміністрації, а також за дорученням начальника управління розглядає звернення громадян, звернення та запити народних депутатів України.
 16. Здійснює заходи, спрямовані на підвищення рівня правових знань працівників облдержадміністрації.
 17. Бере участь у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, служб і комісій, що утворюються головою облдержадміністрації. Надає правову допомогу при підготовці матеріалів на розгляд колегії облдержадміністрації.
 18. За дорученням начальника управління бере участь у семінарах, нарадах та інших заходах, які проводяться облдержадміністрацією. Залучається до викладацької роботи в закладі післядипломної освіти «Обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій».
 19. Бере участь у роботі щодо забезпечення інформаційної відкритості обласної державної адміністрації з питань, які віднесені до компетенції відділу. Подає відповідну правову інформацію для наповнення веб-сторінки облдержадміністрації.
 20. Аналізує рішення виконавчих комітетів міських (міст обласного значення) рад з питань здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади, в межах повноважень та у спосіб, визначений нормативно-правовими актами, бере участь у перевірках діяльності виконавчих комітетів сільських, селищних, міських (міст обласного та районного значення) рад із зазначених питань.

 

 1. Права відділу

 

 1.  Надавати пропозиції щодо приведення нормативно-правових актів та інших документів облдержадміністрації у відповідність до законодавства. У разі неврахування пропозицій відділу або часткового їх врахування відділ подає начальнику управління проект письмового висновку до проекту акта для подальшого подання висновку голові облдержадміністрації.
 2. За дорученням керівництва перевіряти дотримання законності структурними підрозділами облдержадміністрації.
 3. Одержувати в установленому порядку для виконання покладених на відділ завдань необхідні документи, інформацію, довідки, розрахунки, інші матеріали від структурних підрозділів обласної державної адміністрації, райдержадміністрацій, виконавчих комітетів міських (міст обласного значення) рад.
 4. Залучати за згодою керівників структурних підрозділів облдержадміністрації спеціалістів з метою підготовки проектів нормативно-правових актів та інших документів, а також до розроблення і здійснення заходів, які проводяться відділом відповідно до покладених на нього завдань.
 5. Інформувати начальника управління про покладення на відділ обов'язків, що виходять за межі його компетенції, а також про випадки неподання або несвоєчасного подання на вимогу відділу необхідних матеріалів структурними підрозділами облдержадміністрації, райдержадміністраціями, виконавчими комітетами міських (міст обласного значення) рад.
 6. Вносити на розгляд начальника управління проекти розпоряджень і наказів, доповідні записки, пропозиції з питань, що віднесені до компетенції відділу.

 

 1. Організація роботи відділу

 

 1. Відділ очолює заступник начальника управління – начальник відділу, який призначається на посаду та звільняється з посади керівником апарату облдержадміністрації.
 2. Працівники відділу призначаються на посади та звільняються з посад керівником апарату облдержадміністрації.
 3. На посаду головного спеціаліста, провідного спеціаліста відділу призначаються повнолітні громадяни України, які вільно володіють державною мовою та здобули ступінь вищої юридичної освіти бакалавра або молодшого бакалавра.
 4. Організація роботи відділу здійснюється відповідно до Регламенту Волинської обласної державної адміністрації, Інструкції з діловодства у Волинській обласній державній адміністрації (документування управлінської інформації в електронній формі та організації роботи з електронними документами в діловодстві, електронного міжвідомчого обміну), інших нормативно-правових та розпорядчих документів.
 5. Робота відділу планується щомісяця та щокварталу на основі планів роботи обласної державної адміністрації, управління, доручень керівництва адміністрації, завдань та функцій відділу.
 6. Службові обов’язки працівників відділу визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються керівником апарату облдержадміністрації.
 7. Відділ у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підроз­ділами облдержадміністрації та її апарату, райдержадміністраціями, викон­комами міських (міст обласного значення) рад, територіальними органами центральних органів виконав­чої влади, органами місцевого самоврядування, використовує у своїй роботі підготовлені ними оперативні, довідкові та статистичні відомості, підтверджені відповідним чином.
 8. Діловодство відділу ведеться згідно з номенклатурою справ апарату облдержадміністрації, що затверджується керівником апарату обласної державної адміністрації в установленому порядку.